Disclaimer/Privacy

Algemeen

PCI Consultants is bij de K.v.K ingeschreven als B. van Berkel Consultancy BV onder nummer 30135394 en met als handelsnaam PCI Consultants Hilversum. PCI Consultants is gevestigd Witte Kruislaan 6, 1217 AP, Hilversum. PCI Consultants is een recruitmentbureau met als doel de juiste match te realiseren tussen opdrachtgever en kandidaat.

Website

PCI Consultants, hierna PCI, verleent u hierbij toegang tot www.pciconsultants.nl. Op de toegang tot en het gebruik van de website zijn naast de gebruikelijke wetgeving de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing.

Informatie

De website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie. PCI besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website en om de verstrekte informatie op de website zo actueel mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat PCI vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. PCI kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de op deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de informatie op deze website zijn eigendom van PCI. Gegevens mogen niet worden verkocht, gewijzigd, of commercieel worden gebruikt en mogen evenmin worden opgenomen in andere informatie, publicaties of website, behalve wanneer PCI daar uitdrukkelijk toestemming voor  verleent.

Aansprakelijkheid

PCI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van de website. Beveiliging: De website is geïnstalleerd met een SSL-certificaat.

Privacyverklaring

PCI doet er alles aan om de privacy van haar gebruikers te bewaken. PCI gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. . Ons beleid met betrekking tot het opslaan van persoonlijke gegevens wordt in deze privacyverklaring toegelicht. Op het moment dat u uw persoonsgegevens achterlaat op onze website, of u ons deze gegevens per e-mail toestuurt, geeft u toestemming voor het opslaan van deze persoonsgegevens. U gaat akkoord met de verwerking van uw gegevens door PCI overeenkomstig met deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Om de match tussen kandidaten en opdrachtgevers tot stand te brengen maakt PCI gebruik van persoonsgegevens waarover PCI beschikt. Dit betreft met name contactgegevens, CV en correspondentie tussen PCI en de kandidaat en/of klant. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitvoering van de dienstverlening van PCI Consultants.

Zonder uitdrukkelijke toestemming zal er geen persoonlijke informatie van u aan derden, waaronder opdrachtgevers worden gegeven. Wij zullen uw gegevens pas toetsen aan de wensen en eisen van de opdrachtgever nadat er persoonlijk contact is geweest en u geïnformeerd bent over de opdrachtgever en de inhoud van de betreffende vacature.

Gegevensopslag

De persoonsgegevens die aan PCI Consultants worden verstrekt worden in een beveiligde omgeving opgeslagen op de mailserver van onze hostingpartij, waartoe alleen onze eigen recruiters toegang hebben. De gegevens worden 12 maanden bewaard op onze server. Na deze periode worden deze persoonsgegevens verwijderd.

Persoonlijk gerichte mailing

Na iedere mailing hebt u de mogelijkheid om u af te melden of om uw gegevens aan te passen.

Gegevensverstrekking aan derden

PCI verstrekt nooit persoonsgegevens zonder toestemming aan derden, tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens te verstrekken. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze recruiters zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage van alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Wilt u inzage van deze persoonsgegevens? Dan kunt u mailen naar info@pciconsultants.nl of bellen naar 06-53750088.

Recht op correctie/verwijdering

U kunt alle gegevens die u verstrekt heeft met uw CV of anderszins, wijzigen of verwijderen door een e-mail te zenden naar info@pciconsultants.nl of bellen naar 06-53750088.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Aanpassingen op onze website kunnen leiden tot het wijzingen van onze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook regelmatig deze privacyverklaring door te lezen in verband met mogelijke wijzigingen.

Klachtrecht

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. Voor meer informatie kunt u de website van Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.